Statut

Statut stowarzyszenia „Pracownia Inicjatyw Społecznych DYM”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Pracownia Inicjatyw Społecznych DYM”, zwane dalej ,,Stowarzyszeniem'' jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§ 3

Stowarzyszenie działa na zasadach określonych ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2015.1393) i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§ 4

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Dopuszcza się używanie każdej formy językowej będącej bezpośrednim tłumaczeniem nazwy Stowarzyszenia na język obcy z wyłączeniem nazwy własnej.


ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania stowarzyszenia

§ 5

Cele Stowarzyszenia:

1. tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu przełamywanie stereotypów, integrację i aktywizację społeczności lokalnej

2. wspieranie i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego

3. uwrażliwienie na Innego poprzez działalność edukacyjną

4. niwelowanie barier społecznych

5. prowadzenie badań oscylujących wokół problemów społecznych, tradycji, mniejszości oraz współczesnych zjawisk kulturowych

6. promowanie etnologii i antropologii kulturowej

7. aktywizacja i integracja środowisk badaczy kultury

8. animowanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w pełni nieuczestniczących i niezaangażowanych w życiu społecznym

9. działanie na rzecz promocji turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki regionalnej i zdrowego trybu życia

10. uwrażliwianie na odbiór zjawisk kulturowych

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. działalność naukową

2. działalność wydawniczą

3. działalność twórczą

4. tworzenie płaszczyzny działań etnograficznych i społecznych

5. prowadzenie działań edukacyjnych i kulturotwórczych

6. organizowanie spotkań i warsztatów tematycznych

7. współpracę i wspieranie organizacji o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą


ROZDZIAŁ III

Członkowie- prawa i obowiązki

§ 7

1. Stowarzyszenie posiada członków:

1.1 zwyczajnych

1.2 wspierających

1.3 honorowych

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia.

4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.1 udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

1.2 zgłaszania wniosków oraz pomysłów co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

2.1 brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

2.2 przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:

1.1 pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

1.2 wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od uchwalenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 10

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1.1 Zarząd

1.2 Komisja Rewizyjna

1.3 Walne Zgromadzenie Członków

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór i odwołanie odbywa się w głosowaniu jawnym przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum ogłasza się drugi termin zebrania. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

4. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia Członków.

5. W walnym zgromadzeniu członków biorą udział:

- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

- z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

6.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

7.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Członków ma prawo do:

1.1 określenia głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

1.2 udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

1.3 wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1.4 uchwalanie budżetu,

1.5 uchwalanie wysokości składek członkowskich,

1.6 podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

1.7 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

1.8 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

1.9 podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

1.10 podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

1.11 podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Zarząd Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.

§ 12

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. W przypadku wyboru 3 osób Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Zarząd czteroosobowy składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. W momencie wyboru 5 osób Zarząd składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Prezesa, wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4. Do kompetencji Zarządu należą:

4.1 realizacja celów Stowarzyszenia,

4.2 wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

4.3 sporządzanie planów pracy i budżetu,

4.4 sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4.5 podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

4.6 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4.7 zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

4.8 przyjmowanie i skreślanie członków

§ 13

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób tym przewodniczącego, oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie działalności Zarządu,

- składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

- prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

- składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

- składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków


ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 14

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

- darowizn, spadków, zapisów,

- dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum ogłasza się drugi termin zebrania. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością członków obecnych.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.